Identiteit

Wij zijn een christelijke basisschool. De bron voor ons is de Bijbel die wij als uitgangspunt en inspiratiebron gebruiken bij ons dagelijks handelen en het omgaan met elkaar. Wij willen Gods boodschap vertalen naar deze tijd door Bijbelverhalen en spiegelverhalen te vertellen vanuit de godsdienstmethode Trefwoord.

We hebben duidelijke normen en waarden. We gaan uit van respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor andermans eigendommen. We hebben ook respect voor andere levensbeschouwingen.

Naast respect gaan we uit van de basisprincipes van rust, structuur en duidelijkheid. Onafhankelijk van de levensbeschouwelijke achtergrond van de ouders verwachten we dat alle kinderen meedoen aan activiteiten en vieringen rondom de geloofsopvoeding. Ouders hoeven de christelijke identiteit niet te onderschrijven, we vragen wel deze te respecteren.