Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid en zo bijdragen aan de kwaliteit van de school.

De MR adviseert en controleert het beleid van de school en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding (adviesbevoegdheid). Daarnaast moet de MR zelfs instemmen met bepaalde beleidsvoorstellen (instemmingsrecht), anders mogen deze niet uitgevoerd worden.

De onderwerpen die door de MR behandeld worden zijn divers: van begroting tot voorschoolse opvang, van veiligheid op en rond de school tot actie voor het behoud van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. De MR moet bijvoorbeeld jaarlijks instemmen met de inhoud van de schoolgids, waarin de belangrijkste uitgangspunten voor het schooljaar zijn opgenomen.

Daarnaast vormt de MR voor de schoolleiding een informatiebron voor vragen, wensen en opmerkingen van ouders.

 

Vertegenwoordiging

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van het team van de school en de ouders. De MR van De Driemaster wordt gevormd door:

Oudergeleding:

 

Felice Augustinus Secretaris   (Herkiesbaar per 09-2019)

Dennis Bos Voorzitter              (Herkiesbaar per 09-2019)

Jeroen van der Bent                  (Herkiesbaar per 09-2019)

Sonja Hanemeijer                      (Herkiesbaar per 09-2020)

 

Teamgeleding:

Daphne van Leeuwen (aangesteld tot 09-2018)

Jan van Loenen (notulist, aangesteld tot 09-2020)

Anneloes Jansen op de Haar (aangesteld tot 09-2019)

Cynthia van Beek (aangesteld tot 09-2020)

 

Kennis van de MR-leden

Om ervoor te zorgen dat de MR over de juiste kennis beschikt, hebben alle leden een cursus gevolgd over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR. Daarnaast is De Driemaster lid van Ouders van Waarde, waardoor de MR toegang heeft tot meer kennis en informatie op de site en via de helpdesk. De website bevat ook nuttige informatie voor ouders van kinderen op de basisschool.

 

Onderwerpen indienen

Als u een onderwerp bij de MR wilt indienen, dan kunt u dit sturen naar mrvoorzitterdriemaster@gmail.com. Per onderwerp wordt bepaald of het binnen de bevoegdheid van de MR valt en of het dus inhoudelijk kan worden behandeld door de MR. Vervolgens wordt besloten wanneer het op de agenda kan worden geplaatst. U wordt hierover uiteraard door de MR op de hoogte gehouden.

 

Informatie

De besproken punten van de vergadering komen altijd in de nieuwsbrief van De Driemaster te staan. Wilt u deze toch nog eens inzien of wilt u ons communicatieplan, jaarverslag, vergaderschema, reglement of de statuten inzien, klik dan op deze link.

 

Contact

Via mrvoorzitterdriemaster@gmail.com kunt u in contact komen met de MR.