Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken op onze school.

Wat is opbrengstgericht werken eigenlijk?

Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werk aan het maximaliseren van prestaties.

De Inspectie van het Onderwijs heeft ook nog een bredere definitie:

Bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verhogen van de opbrengsten voor:

  • cognitieve leerresultaten;
  • sociaal-emotionele resultaten;
  • tevredenheid van leerlingen, ouders en voortgezet onderwijs.

Samengevat is voor ons op school de definitie van opbrengstgericht werken:

Wij willen, simpel gezegd, uit een leerling halen wat mogelijk is.

Opbrengstgericht werken is niet te herleiden tot één enkele onderwijskundige maatregel. Ook is het niet de verantwoordelijkheid van één of twee personen in onze school. De opbrengsten verbeteren van een school vraagt om een samenhangende onderwijskundige aanpak op alle niveaus binnen onze school.

Opbrengsten verbeteren gebeurt op vier niveaus en wel op:

  • schoolniveau;
  • groepsniveau;
  • leerlingniveau;
  • bestuursniveau.

Als we kijken op schoolniveau dan is de algehele kwaliteitszorg van groot belang. Er is aandacht voor goede leerprestaties om hier weer iets van te leren. Het afnemen van toetsen wordt georganiseerd en systematisch vastgelegd. Tenslotte worden de resultaten van de toetsen geanalyseerd en besproken.

Op groepsniveau ligt het weer anders. De leerkracht is bekend met de leerlijnen, de opbouw van de methoden en de einddoelen, die de  groep aan het einde van dat schooljaar moet hebben bereikt. Aan de hand daarvan worden ambitieuze tussendoelen gesteld. Natuurlijk houdt de leerkracht rekening met verschillen tussen leerlingen maar houdt wel de groep als geheel bij elkaar. Binnen de groep wordt  bij verschillende vakken als rekenen en spelling gewerkt met verschillende kleurgroepen om  zo groepen leerlingen te kunnen bundelen op hun eigen niveau. Daarnaast worden er groepshandelingsplannen gemaakt om op specifieke onderdelen de prestaties te verbeteren.

Uiteraard stemt de leerkracht de leertijd en instructie af op de individuele capaciteit van de leerlingen. Op groepsniveau worden de resultaten regelmatig  besproken met de Intern Begeleidster (IB-er).

Ook binnen de groep bespreekt de leerkracht regelmatig met de leerlingen hoe hun leerproces verloopt.

De observatie van de individuele leerling, dus op leerlingniveau,  en het vastleggen van observaties en toetsen begint eigenlijk al in groep 1. Op leerlingniveau signaleert de leerkracht mede op basis van een analyse van de methodegebonden toetsen welke leerlingen extra zorg nodig hebben. Het probleem van deze zorgleerling wordt door de leerkracht, eventueel met de IB-er en in tweede instantie met externe hulp, geanalyseerd. Op grond van die analyses worden individuele handelingsplannen gemaakt om specifieke hulp te kunnen bieden voor het probleem. Uiteraard kan een leerlingen meerdere problemen ondervinden en dus ook verschillende individuele handelingsplannen hebben. Deze plannen zijn cyclisch wat wil zeggen:

Probleemanalyse > handelingsplan > specifieke hulp > toets > evaluatie > indien noodzakelijk een nieuw handelingsplan of soms andere oplossingen.

Misschien ten overvloede is het goed te vermelden dat iedere leerling anders is en dat een leerling die altijd een IV-score heeft niet via een paar handelingsplannen op een I-score kan uitkomen. Het doel is om minimaal de IV-score te behouden of te verbeteren en in ieder geval niet af te zakken naar een V-score. We streven ernaar om gedurende het verblijf bij ons op school het kind zich zo effectief mogelijk te laten ontwikkelen en te verbeteren. Verslechteringen door  bijvoorbeeld verveling, problemen thuis, pesten, onderpresteren worden op individueel niveau zeer snel opgemerkt, bespreekbaar gemaakt met de ouders en andere betrokkenen. Essentieel bij opbrengstgericht werken is dus ook de communicatie tussen de ouders en de school. Er kan dan snel ingegrepen worden met interne of externe hulp.

Op bestuursniveau is men goed op de hoogte van de opbrengsten van onze school  en het bestuur van Kind en Onderwijs ondersteunt de school om de kans om hogere individuele opbrengsten van leerlingen te vergroten. Vanzelfsprekend toetst het bestuur het opbrengstgericht werken van onze school aan het wettelijk kader.

Onze school wil een opbrengstgerichte school zijn en dat betekent dat de leerkrachten, de directie en het bestuur samen concrete, meetbare en haalbare doelen stellen en proberen deze gestelde doelen te bereiken.

©2019 De Driemaster