Uitgangspunten

De zorg staat bij de Driemaster in een hoog vaandel; Ieder kind heeft het recht om zich in harmonie te ontwikkelen!

Ieder kind is uniek. Het heeft sterke en zwakke kanten, leuke en minder leuke eigenschappen, talenten en dat eigene, waardoor het zo bijzonder is. Om ieder kind zoveel mogelijk de gelegenheid te geven zich naar die eigenheid te ontwikkelen, volgen we het kind vanaf groep één tot en met groep acht. Belangrijke momenten in die ontwikkeling leggen we vast in een leerlingvolgsysteem.
Dat we de individuele ontwikkeling van de kinderen zo belangrijk vinden, betekent niet dat we voor elk kind streven naar een eigen traject. Leren in samenhang met anderen is verschrikkelijk belangrijk. Daarom is leren in groepsverband het uitgangspunt van onze school.

Wel vinden we het belangrijk om in te kunnen grijpen als de ontwikkeling niet verloopt zoals dat zou moeten, als kinderen om welke reden dan ook problemen ondervinden in hun ontwikkeling, of als kinderen meer begaafd zijn en op hun niveau moeten worden uitgedaagd.

Zo zijn er kinderen die het erg moeilijk hebben met spelling of lezen, of kinderen die meer behoefte hebben aan structuur en regelmaat dan anderen, of kinderen die het te gemakkelijk hebben met de gewone leerstof.
Als het nodig is breiden we onze zorg uit naar speciale zorg.

Hoe gaat dat in zijn werk?
· Observatie.
· Methodische toetsing.
· Leerlingenbesprekingen (groepsleerkrachten & zorgteam).
· Tweejaarlijkse toetsing.
· Zorgteam.
· Expertise van buitenaf.
Indien nodig kan een kind besproken worden tijdens de Consultatieve Leerling Bespreking.

Ouderbetrokkenheid
Als de ontwikkeling van de kinderen sneller of langzamer gaan en wij als school vinden dat we ons daar op moeten aanpassen, vinden wij de betrokkenheid van de ouders erg belangrijk.

Als wij het niet kunnen
Door de speciale zorg kunnen wij ook kinderen op onze school begeleiden, die sneller of minder snel gaan of stevige leerproblemen hebben. Ondanks alle zorg en de liefde en toewijding waarmee die zorg toegepast wordt, moeten ook wij af en toe zeggen: “Dit kunnen wij niet meer. Dit vraagt om expertise die wij niet in huis hebben.” In dat geval zullen we samen met de ouders moeten gaan zoeken naar een school die de specifieke zorg wel kan bieden. Dat betekent dat er leerlingen nodig zijn met extra ondersteuning in leervaardigheden en/of sociaal emotionele vaardigheden. De zorg wordt gecoördineerd door het zorgteam. De zorg vindt zowel in de groep als buiten de groep plaats.

In de groep
In de groep proberen de leerkrachten zoveel mogelijk zorg aan te bieden; we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het niveau van het kind door te werken in drie niveaugroepen en daarnaast worden verschillende handelingsplannen uitgevoerd.

De remedial teacher geeft ook in de klas hulp aan kleine groepjes kinderen.

Buiten de groep

Remedial Teachers
Wij hebben op school twee gekwalificeerde remedial teachers. Deze remedial teachers nemen elke week in de zorgteambesprekingen leerlingen door om te kijken of ze zich ontwikkelen. Daar wordt ook eventueel de hulpvraag vastgesteld om zo een handelingsplan uit te schrijven. Een handelingsplan is een plan waarin staat beschreven wat en hoe de komende tijd aan vaardigheden wordt gewerkt.

Intern Begeleider
De intern begeleider neemt ook deel in het zorgteam. De intern begeleiders houden ook de ontwikkeling van ALLE leerlingen in de gaten.

Schoolmaatschappelijk werk
Eén dag in de week (maandag) is praatjuf Debora er voor leerlingen, maar ook voor u. Praatjuf Debora helpt iedereen met kleine maar ook met grote vragen. Als er problemen zijn in de ontwikkeling van het kind is zij het luisterend oor. Ze geeft advies aan kinderen, ouders maar ook leerkrachten. Lees in minters-info meer over wat de dienstverlening van Minters voor u kan betekenen. En in minters-gezinsspecialist stelt juf Debora zichzelf voor.

Logopedie, fysiotherapie, ergotherapie
Soms is het fijn om gebruik te maken van vakmensen op gebied van spraak, taal, stem, gehoor en lichaam. Twee keer per jaar heeft het zorgteam en de groepsleerkracht contact met de logopediste, fysiotherapeuten of ergotherapeuten om overeenstemming te bereiken zodat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Ambulant Begeleiders
Sommige kinderen krijgen naast de hulp in de klas en buiten de klas ook nog een ambulant begeleider op bezoek. Wij vinden het ontzettend fijn om met mensen te werken die ontzettend veel verstand van bepaalde ontwikkelingen hebben. De ambulant begeleiders komen voor kinderen met een rugzakje. Als je als kind ’een rugzakje’ hebt dan krijgen we als school een leerling gebonden financiering, een financiële toelage om zo meer zorg aan te kunnen bieden.

©2019 De Driemaster